ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

 ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

Tracy Wilkins

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਆਮ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 10% ਛੋਟੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਵਾਇਰਲ ਕਤੂਰੇ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ SRD ਕਤੂਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸੰਵੇਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ); ਮੋਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਕੁਚਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਸਵੈਇੱਛਤ ਅਤੇ ਅਣਇੱਛਤ); ਅਤੇ ਅਡੈਪਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ)। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ.ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CNS) ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ (PNS) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। CNS ਦਿਮਾਗ, ਸੇਰੀਬੈਲਮ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਿਊਰੋਨਸ (ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਗਲਾਈਅਲ ਸੈੱਲ (ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਯੂਰੋਨਸ ਦੇ ਧੁਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਯੂਰੋਨਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲੇਟੀ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਕਾਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, SNP, ਕ੍ਰੈਨੀਅਲ ਨਾੜੀਆਂ (ਸੰਵੇਦੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਚਮੜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ (ਜੋ ਤਣੇ, ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਇਕੱਠੇ: ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 8 ਜੁਗਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਫੋਟੋਆਂ!

ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਨ

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ:

 • ਕੈਨਾਈਨ ਡਿਸਟੈਂਪਰ
 • ਕੈਨਾਈਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ
 • ਟੌਕਸੋਪਲਾਸਮੋਸਿਸ
 • ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡੀਲੋਮਾਈਲੋਪੈਥੀ (ਵੋਬਲਰ ਸਿੰਡਰੋਮ)
 • ਐਪੀਲੇਪਸੀ
 • ਇੰਟਰਵਰਟੇਬ੍ਰਲ ਡਿਸਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਤੰਤੂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਰੰਗ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਹਨ:

 • ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
 • ਕੜਵੱਲ
 • 9>
  • ਆਮ ਭੂਚਾਲ
  <6
 • ਸਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਰੰਗ
 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
 • 9>> ਇਨਸੌਮਨੀਆ <8
 • ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
 • ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ: ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉੱਥੇ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬ੍ਰੈਚੀਸੀਫੇਲਿਕ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰਿੰਗੋਮਾਈਲੀਆ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਤੰਤੂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਸਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਬ੍ਰੈਚੀਸੀਫੇਲਿਕ ਕੁੱਤੇ ਹਨ. ਪੁਗ, ਸ਼ੀ ਤਜ਼ੂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੁਲਡੌਗ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ snout ਨਾਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਰਿੰਗੋਮਾਈਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੇਰੇਬ੍ਰੋਸਪਾਈਨਲ ਤਰਲ (ਸੇਰੇਬਰੋਸਪਾਈਨਲ ਤਰਲ) ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਆਰੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲਟੀਜ਼, ਚਿਹੁਆਹੁਆ ਅਤੇ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ।

Tracy Wilkins

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਲਤੂ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਲਕਿੰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।