ਕੈਨਾਈਨ ਮੋਟਾਪਾ: ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ

 ਕੈਨਾਈਨ ਮੋਟਾਪਾ: ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ

Tracy Wilkins

ਕੈਨਾਈਨ ਮੋਟਾਪਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੀ ਕਮੀ, ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰਿੱਗਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, Patas da Casa ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਇੰਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ!

ਮੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਉੱਪਰੋਂ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੂਛ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ, ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਪਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੇਖੋ:

ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ: ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਬੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਉਭਰਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।ਘੁੰਮੋ।

ਘੱਟ ਭਾਰ: ਅਜੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚਰਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਨਾਜ਼ੁਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰ: ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਛੂਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਪਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਿਲੂਏਟ ਹੈ।

ਓਵਰ ਵਜ਼ਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵੇਲੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਸਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਮਰ ਆਪਣੀ ਵਧੇਰੇ ਦਰਸਾਈ ਸ਼ਕਲ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: "ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਮਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ?" ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਖੋ

ਮੋਟਾ: ਮੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰਿੱਗਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੈਨਾਈਨ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ: ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸੈਰ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਾਕਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ)। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ: ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ: ਐਟੋਪੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Tracy Wilkins

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਲਤੂ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਲਕਿੰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।