ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ: ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ 5 ਸੰਕੇਤ ਜੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

 ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ: ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ 5 ਸੰਕੇਤ ਜੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

Tracy Wilkins

ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੰਘਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਤੱਕ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖੰਘ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਹਲਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਫਲੂ ਵਾਂਗ, ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ, ਨਮੂਨੀਆ ਵਰਗਾ। ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿੱਲੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ), ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਧੂੜ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਹਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਸ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਮਾਲਟੀਜ਼: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ... ਇਸ ਛੋਟੀ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ (+ 40 ਫੋਟੋਆਂ)

1) ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੀ

ਖੰਘ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲਾਈਨ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੌਨਚੀ ਬਹੁਤ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ, ਬਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਬਿੱਲੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਸ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਘਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਖੰਘ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਹੈਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਘਣ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਖੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਇੱਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਟੈਰੀਅਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਤੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

2) ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਿੱਲੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਾ ਹੈ

ਬ੍ਰੌਨਚੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਚੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੌਨਚੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਬ੍ਰੌਨਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਗ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤਾਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲੇਸਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਉਹ ਮਾੜੀ ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਇਨੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3) ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਘਰਾਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ੋਰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੇਲੇ, ਬਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਚੀਕਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਸੋਜਿਤ ਬ੍ਰੌਨਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

4) ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਿੱਲੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ. ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੇਟਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੁਟਕਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

5) ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਬਿੱਲੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਿਲਿਨ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Tracy Wilkins

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਲਤੂ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਲਕਿੰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।