ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੀਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

 ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੀਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

Tracy Wilkins

ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮਿਆਉ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਓ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮਿਆਉ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੀਆਂਉ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਸਿਆਮੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੇਨ ਕੂਨ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਅ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਓਵਿੰਗ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ. ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮੇਅ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਟਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਭੇਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮਿਆਉਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੀਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ:

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਪੈਰਾਪਲੇਜਿਕ ਕੁੱਤਾ: ਮਸਾਨੇ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਾਲਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
 • ਬਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਓਂਦੀ ਹੈ : ਬਿੱਲੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕੋ ਨਹੀਂ;
 • ਭੁੱਖੇ ਮਿਆਉ : ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਅ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ੇਟ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;
 • ਦਰਦ ਦਾ ਮਿਆਉ : ਦਰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਆਮ ਸ਼ਾਂਤ ਮਿਆਉ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;
 • ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਉ, ਜੋ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ;
 • ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਿਆਉ : ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਆਉ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ;
 • ਪਿਊਰਿੰਗ ਮੇਓ : ਬਿੱਲੀ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ;
 • ਮਿਆਉ ਦਾ ਗੁੱਸਾ : ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ;
 • ਹਾਊਲਿੰਗ : ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ;
 • ਫੁਸਫੁਸ ਮੀਆਂਉ : ਬਿੱਲੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ;
 • ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮਿਆਉ : ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ।

ਕੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੀਓਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਉਂਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੱਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮੇਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ... ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ: "ਮੀਈ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ! ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਆਉਂ ਕਰਾਂਗਾ।”

ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਆਉਂਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ! ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੀਓਵਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਲ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਟਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੀਓਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਨ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਅ ਕਰਦੀ ਹੈ" ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ: ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ: ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਮੇਅ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਤਣਾਅ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਅਜੀਬਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ. ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਓਵਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੀਓਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਭਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ?

"ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਮੀਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ": ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਲੀਨ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

“ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਿਆਉ ਹੈ”, “ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੇਅ ਕਰਦੀ ਹੈ”, “ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਮੇਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ”... ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਅ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਛ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਅ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖੋ:

 • ਪੂਛ ਹੇਠਾਂ ਫਰ ਦੇ ਨਾਲ: ਬਿੱਲੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ
 • ਪੂਛ ਚਮਕਦਾਰ ਫਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਬਿੱਲੀ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੈ
 • ਅਰਾਮ ਵਾਲੀ ਪੂਛ: ਬਿੱਲੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਪੂਛ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਲਦੀ ਹੈ: ਬਿੱਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ

ਮਿਆਉ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਟਿਊਟਰ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੀਓਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਰ-ਮਿਆਉ ਬਿੱਲੀ ਲਈ ਬਿੱਲੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਮੇਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ" ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 5 ਸੁਝਾਅ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਊਟਰ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਮੇਓ ਬਣਾਉ. ਇਹ ਗੁਰੁਰ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਓਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ:

ਟਿਪ 1 : ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ: ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ;

ਟਿਪ 2 : ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ: ਉਹ ਊਰਜਾ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਿਹੜੇ ਹਨ;

ਟਿਪ 3 : ਟਾਈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਰਤਨ: ਜੇਕਰ ਮੀਓਵਿੰਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਹਨ ਕਤੂਰੇ -, ਇਹ ਯੰਤਰ ਜੋ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫੀਡ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ;

ਟਿਪ 4 : ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ: ਕੋਲਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਿਸਤਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੁਟੀਨ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ;

ਟਿਪ 5 : ਇੱਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਿਆਉ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਲੱਗੇ।

Tracy Wilkins

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਲਤੂ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਲਕਿੰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।