ਕੈਨਾਈਨ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ: ਕਾਰਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

 ਕੈਨਾਈਨ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ: ਕਾਰਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

Tracy Wilkins

ਕੈਨਾਈਨ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ "ਛੇਕ" ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਥੋਲੋਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਇਨਫੈਸਟੇਸ਼ਨ (ਪੱਛੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਸ), ਇਸਲਈ ਟਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨਾਈਨ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਮਾਰਸੀਆ ਲੀਮਾ (@dcaoegato.para.pets ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ: ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ!

ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਉਲਟ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ - ਜਦੋਂ ਟਿਊਟਰ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨਾਈਨ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ,ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: “ਅਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਝੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਰਮਣ ਹਨ (ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਫੋਲੀਕੁਲਾਈਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ), ਖਮੀਰ ਦੁਆਰਾ (ਮੈਲਾਸੀਜ਼ਿਓਸ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ), ਕੀਟ (ਡੇਮੋਡੀਕੋਸਿਸ ਅਤੇ ਖੁਰਕ) ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਕੈਨਾਈਨ ਐਲੋਪੇਸੀਆ ਸਿਸਟਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਸ਼ਮੈਨਿਆਸਿਸ) ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨਾਈਨ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਥਾਈਰੋਇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ”।

ਕੈਨਾਈਨ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਡਰਮਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ - ਸਧਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਕ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ, ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨਾਈਨ ਵਿਸਰਲ। ਲੀਸ਼ਮੈਨਿਆਸਿਸ।<1

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਤੂਰੇ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਟ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਥਾਨਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੋਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ "ਛੇਕ" ਹਨ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ "ਗੰਜਾ" ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ . ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਉੱਲੀਮਾਰ ਹੈ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ? ਦੇਕਣ? ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆ?”, ਚੇਤਾਵਨੀ ਡਾ. ਮਾਰਸੀਆ।

ਐਲੋਪੇਸੀਆ ਨਿਦਾਨ: ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੈਨਾਈਨ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ: “ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਚਮੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਦਿੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ follicle ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ”। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਇੱਕ ਐਨਾਮੇਨੇਸਿਸ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਟਿਊਟਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

"ਪੋਸ਼ਣ, ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਮ ਸਿਹਤ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾਕੈਨਾਈਨ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ, ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਹੋਰ ਪੂਰਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹੀਮੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ) ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਟੈਸਟ (ਹਿਸਟੋਪੈਥੋਲੋਜੀ ਲਈ ਬਾਇਓਪਸੀ)। ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਐਲਰਜੀ: ਕਾਰਨ, ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ: ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ. “ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਫੋਲੀਕੁਲਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਮਲਸੇਜ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸਤਹੀ ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨਾਈਨ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਐਂਟੀਪੈਰਾਸੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਰਮੋਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ)", ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨਾਈਨ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨਾਈਨ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਖਾਸ ਸਾਬਣ, ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ)।

ਕੈਨਾਈਨ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ: ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਿਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਟ ਬਦਲਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦੇਖਭਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਥੋੜਾ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ "ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ), ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੀਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ, ਵਿਹੜੇ ਅਤੇ ਸੋਫੇ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।”

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਘਰੇਲੂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨਾਈਨ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। "ਜੇ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਟ 'ਤੇ "ਗੰਜੇ" ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਓ ਜੋ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਥੈਰੇਪੀ: ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨਾਈਨ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾ. ਮਾਰਸੀਆ: ""ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ" ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਕੁਝ ਉੱਲੀਮਾਰ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਮਾਈਟ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ/ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨ। ਇਹ ਸਭ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਕੋਟ ਫੇਲ੍ਹ" ਜਾਂ ਕੈਨਾਈਨ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ: ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੋਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ! ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ - ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਡ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹਨ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 3 ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ!

ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਮਾਰਸੀਆ ਲੀਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। canine alopecia ਦੂਰ! ਦੇਖੋ:

1) ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਾਲਗ ਫੀਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਉਮਰ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

2) ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਐਂਟੀ-ਪੈਰਾਸਾਈਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖੋ। ਡਾਕਟਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਪਿੱਸੂ, ਚਿੱਚੜ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ/ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨਖੁਜਲੀ ਕਾਰਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮ।

3) ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਪਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।

Tracy Wilkins

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਲਤੂ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਲਕਿੰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।