ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ: ਅੰਦਰੂਨੀ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ?

 ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ: ਅੰਦਰੂਨੀ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ?

Tracy Wilkins

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਟੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗ - ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੇਲਾਈਨ ਓਟਿਟਿਸ ਅਕਸਰ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਕੰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਬਾਹਰੀ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਓਟਿਟਿਸ. ਪੈਟਸ ਦਾ ਕਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ!

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੂਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ. ਫੇਲਿਨ ਓਟਿਟਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਫੰਜਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸਦਮੇ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ. ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ FIV, FeLV ਅਤੇ PIF। ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰ ਵਹਾਉਣਾ: ਕੀ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਹਰੀ ਫਲਾਈਨ ਓਟਿਟਿਸ: ਕੰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਓਟਿਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ. ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਫੇਲਿਨ ਓਟਿਟਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਤੀਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੇਲਾਈਨ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ: ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਓਟਿਟਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਓਟਿਟਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝਿੱਲੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫੇਲਾਈਨ ਓਟਿਟਿਸ ਇੰਟਰਨਾ: ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ , ਓਟਿਟਿਸ ਇੰਟਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਕੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਨਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਜਾਨਵਰ ਦੇ. ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ), ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਓਟਿਟਿਸ ਕੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਟਿਟਿਸ ਐਕਸਟਰਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਹਿਜ ਹਨ), ਓਟਿਟਿਸ ਇੰਟਰਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਟਿਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਇੰਟਰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ਼ੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ:

  • ਖੁਜਲੀ
  • ਮਾੜੀ ਗੰਧ
  • ਜ਼ਖਮ
  • ਕੰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮੋਮ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ
  • ਬਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਖੁਰਕ: ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝੋ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰ ਹਨ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਹਰੀ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਓਟੋਡੈਕਟਿਕ ਮੈਂਗ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਖੁਰਕ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲਾਈਨ ਓਟਿਟਿਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ - ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈਆਮ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਖੁਰਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਫੰਜਾਈ, ਐਲਰਜੀ, ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਲੈਕ ਵੈਕਸ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿਚ ਓਟਿਟਿਸ ਤੋਂ ਮਾਂਜ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਲਈ ਉਪਚਾਰ: ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਧੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਕੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ। ਉਹ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਮਾਹਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲ੍ਹਮ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਓਟਿਟਿਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਤੀ ਉੱਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈਅਰਵੈਕਸ ਰਿਮੂਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਿਓ ਕੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਤਿਆਰ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਟੀ ਨੂੰ ਫਲਾਈਨ ਓਟਿਟਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੋਲੀ ਨਸਲ: ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ

Tracy Wilkins

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਲਤੂ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਲਕਿੰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।